Hypocaliemia in lactating milk cows with translocated or twisted abomasum

1 Kliniczne Nauki Weterynaryjne, Uniwersytet Purdue, West Lafayette, IN, USA,
2 Uniwersytet w Utrechcie, Utrecht, Holandia,
3 Uniwersytet Freie, Berlin, Niemcy,
4 Uniwersytet Guelph, Guelph, ON, Kanada

Hipokaliemia powszechnie występuje u krów mlecznych z lewostronnym przemieszczeniem trawieńca (LPT), prawostronnym przemieszczeniem trawieńca (PPT) oraz skrętem trawieńca (SK). Głównym celem niniejszego badania była identyfikacja potencjalnych mechanizmów hipokaliemii u krów mlecznych z przemieszczeniem trawieńca. W związku z tym analizie poddano wyniki przedoperacyjnych analiz klinicznych i patologicznych 1332 krów mlecznych w okresie laktacji z LPT (n=1 160) lub PPT/SK (n=172) (zbiór danych 1) i dla 116 krów z SK (zbiór danych 2). Wyniki badań laboratoryjnych przeanalizowano przy zastosowaniu stopniowej regresji wieloczynnikowej. Związek in vitro między stężeniem K+ i pH w osoczu zbadano przy użyciu krwi pobranej na heparynę litową od 10 zdrowych cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Osocze zebrano i poddano tonometrii za pomocą CO2 w temperaturze 37oC z przedziałem pH 6.93-7.79. Hipokaliemię stwierdzono u pięćdziesięciu pięciu procent krów z LPT (średnia [K], 3.75±0.78 mmol/l) oraz siedemdziesięciu procent krów z SK (średnia [K], 3.48±0.79 mmol/l).  U krów z LPT lub PPT/SK (zestaw danych 1) stężenie [CI] w surowicy miało najsilniejszą dodatnią korelację ze stężeniem K w osoczu, podczas gdy stężenie [K] w surowicy było ujemnie skorelowane ze wskaźnikami spożycia paszy (stężenie bilirubiny w surowicy) i stanu nawodnienia (stężenie mocznika, stężenie hemoglobiny, liczba krwinek czerwonych). U krów z SK (zestaw danych 2), stężenie Cl w surowicy miało najsilniejszą dodatnią korelację ze stężeniem K, podczas gdy stężenie K w surowicy było ujemnie skorelowane ze stężeniem HCO3 w osoczu oraz glukozy i mocznika w surowicy. Powyższe wyniki wskazują, że hipokaliemia występuje u większości krów mlecznych w okresie laktacji z przemieszczeniem trawieńca i prawdopodobnie jest wynikiem odizolowania płynu trawieńca w obrębie układu żołądkowo-jelitowego, zmniejszonego spożycia paszy w stosunku do ilości produkowanego mleka oraz hipowolemii. Wyniki tonometriiin vitro CO2 wskazały, że stężenie [K] w osoczu było ujemnie skorelowane (r=-0,24) z pH osocza. To odkrycie wskazuje, że zasadowica zwiększa elektrostatyczne przyleganie potasu do albumin i bezpośrednio obniża stężenie zjonizowanego [K] w osoczu. Właściwe leczenie hipokaliemii w krów mlecznych w okresie laktacji powinno uwzględnić chirurgiczną korektę przemieszczonego trawieńca, zwiększenie spożycia potasu poprzez zwiększenie spożycia suchej masy lub doustne podawanie KCI z korektą hipochloremii, zasadowicy metabolicznej i odwodnienia poprzez doustne podawanie KCI oraz dożylne podanie krystaloidów bogatych w chlor, takich jak płyn Ringera.